AI Marketing กลยุทธ์การตลาดจาก Insight ลูกค้า เครื่องมือพาธุรกิจเติบโต

AI Marketing กลยุทธ์การตลาดจาก Insight ลูกค้า เครื่องมือพาธุรกิจเติบโต

การทำการตลาดโดยใช้วิธีเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจที่จะเติบโตและแข่งขันได้ในปัจจุบัน สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือการทำความเข้าใจกับ ‘ความต้องการของลูกค้า’ ลูกค้าอยากได้อะไร ‘Insight’ จากลูกค้าคืออะไร จะเป็นประโยชน์แค่ไหนหากธุรกิจสามารถติดตามได้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ทำเงิน หรือสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้มากที่สุด หรือกลุ่มไหนที่กำลังลดความสนใจลง เพื่อวางแผน และป้องกันการสูญเสียลูกค้า เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจกำลังมองหา ‘AI Marketing’ อาจเป็นคำตอบ

Customer Insight และ AI Marketing คืออะไร

Customer Insight หรือข้อมูลเชิงลึก ในที่นี้หมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากกระบวนการเก็บรวบรวม และประเมินข้อมูลของผู้บริโภค หรือลูกค้า เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงพฤติกรรมเฉพาะ ความต้องการ และแรงจูงใจในการบริโภค และจับจ่ายใช้สอยในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งการศึกษา Insight สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายวิธี โดยวิธีการเก็บข้อมูลทางออนไลน์ที่นิยม จะเป็นการทำ Social Listening หรือการเก็บข้อมูลผู้บริโภคผ่านการทำกิจกรรมในช่องทางโซเชียลมีเดีย ส่วนวิธีอื่น ๆ เช่น การวิจัย การทำแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (Focus Group) เป็นต้น AI Marketing หรือการทำการตลาดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการกับ Insight ที่ธุรกิจเก็บรวบรวมมาได้ โดย AI Marketing พบใช้ได้แพร่หลาย เช่น การทำ Data Analysis รวมทั้งการใช้ AI Chatbot ที่ช่วยให้การตอบข้อมูลหรือข้อสงสัยของกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างลื่นไหล

ตัวอย่างการใช้ Insight ร่วมกับ AI Marketing ในการส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด

1. การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบละเอียดและเฉพาะเจาะจง (Advanced Customer Segmentation)

จากบทความของ Deloitte เกี่ยวกับการทำ AI Marketing เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยบทบาทของ AI ทำให้นักการตลาด สามารถระบุลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง และละเอียดมากยิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้ผู้บริโภคแต่ละรายมีความเป็นปัจเจกสูง มีความชอบ พฤติกรรม ความถี่ในการซื้อ การเลือกซื้อที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าคงเป็นเรื่องยาก เมื่อต้องวางกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกันไปของลูกค้าแต่ละบุคคล ถ้าไม่ได้อัลกอริทึมของ AI เข้ามาช่วยระบุกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง

2. การทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing)

นอกเหนือจากการที่ AI สามารถใช้ Insight ลูกค้า มาจำแนกกลุ่มลูกค้าแบบละเอียดและเฉพาะเจาะจงแล้ว AI ยังเรียนรู้จาก Insight เหล่านั้นในการทำการตลาดด้วยการตอบสนองความต้องการรายบุคคล เช่น การกำหนดโปรโมชันสำหรับลูกค้าเป็นรายบุคคล การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจ การสร้างอีเมลอัตโนมัติถึงลูกค้า โดยใช้ Insight จากข้อมูลลูกค้าประกอบกัน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ สินค้าที่เข้าไปดูบ่อย สินค้าที่กดถูกใจ สินค้าที่อยู่ในตะกร้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่า AI Marketing นั้นเป็นการทำการตลาดที่อ้างอิงรายบุคคลหรือ Personalized เสมือนคิดมาแทนลูกค้าแต่ละรายจริง ๆ

3. การคาดการณ์แนวโน้มการตลาดและยอดขายในอนาคต (Predictive Marketing Analytics and Forecasting)

จากบทความใน AI and the LinkedIn community อธิบายถึง AI กับ Predictive Analytics อธิบายไว้ว่า Predictive Analytics คือระบบการเรียนรู้การคาดการณ์อนาคตโดย AI ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการคาดการณ์เทรนด์ แนวโน้ม หรือพฤติกรรมต่าง ๆ รวมถึงการคาดการณ์ราคา ตลอดจนยอดขายในอนาคต โดยอาศัยปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลในอดีต เช่น แนวโน้มตลาด หรือ Insight ที่ยังไม่ปรากฏมาก่อน ด้วยข้อมูลและ Insight ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย AI Marketing จะช่วยในการคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้า เช่น ลูกค้าที่เลิกซื้อสินค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Churn) หรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการเป็นลูกค้ากับธุรกิจนั้น ๆ (Customer Lifetime Value) ทำให้นักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้าไป ตลอดจนการกำหนดราคาสินค้า และโปรโมชันอย่างเหมาะสม เพื่อผลกำไรสูงสุด

ประโยชน์ของ AI Marketing

จากที่ได้อธิบายถึงตัวอย่างการใช้ Insight ร่วมกับ AI Marketing ในการส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด มาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า AI Marketing มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของธุรกิจด้วย Insight ลูกค้า ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

1. ช่วยขยายฐานลูกค้า และใช้ได้แพร่หลาย ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เครื่องมือทาง AI Marketing สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น E-Commerce ค้าปลีก ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งคลินิกเสริมความงาม ช่วยสร้างการรับรู้เพื่อการเข้าถึงแบรนด์เพิ่มขึ้น และขยายกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด

2. ช่วยปรับกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมตามกลุ่มลูกค้า

การใช้ AI Marketing ควบคู่ไปกับ Insight ของลูกค้าที่ได้มา จะช่วยให้แบรนด์หรือผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ในการแก้ไขปัญหา หรือออกแบบกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของลูกค้า และช่วยเพิ่มโอกาสกระตุ้นการซื้อของลูกค้า สร้างความพึงพอใจ และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

3. ช่วยควบคุมงบการตลาด การบริหารสินค้า เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

เมื่อรู้ว่าควรทำกลยุทธ์การตลาดอย่างไร ก็จะรู้ว่าควรบริหารงบประมาณ และทำแคมเปญการตลาดอย่างไร ส่วนไหนควรทุ่ม หรือส่วนไหนประหยัดได้ เพื่อสร้างกำไรสูงสุด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาว

ข้อคำนึงถึงการใช้ AI Marketing

จะเห็นได้ว่าการทำการตลาดด้วย AI นั้นดีต่อการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจ แต่ก็ไม่ควรลืมว่าการนำข้อมูลต่าง ๆ มากมายของลูกค้ามาใช้ มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลหลุดรั่วออกไป และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ธุรกิจที่กำลังมองหาพาร์ทเนอร์มาช่วยในเรื่อง AI Marketing ก็ควรเลือกโดยพิจารณาจากทีมงานที่มีความพร้อมทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน AI

Data Wow คือตัวจริงด้าน AI สำหรับธุรกิจที่สนใจทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอแนะนำ Insight Wow เครื่องมือที่จะทำให้คุณเห็น Insight ที่แท้จริงของลูกค้า แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับธุรกิจและแบรนด์ของคุณ และหากต้องการปรึกษาด้าน Data Analytics หรือจัดทำ Custom Dashboard & Visualization สามารถปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Data Wow ได้เช่นกัน

ติดต่อเรา

ชื่อ*

ชื่อบริษัท*

ชื่อตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

ข้อความ

ฉันต้องการรับโปรโมชันและข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ Data Wow และบริการอื่น ๆ จากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจ ​(คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ)
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ที่ตั้งบริษัท

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย

ติดตามเรา
ISO ISMISO PIM