ประเมินความพร้อมขององค์กรด้วย Al Readiness Assessment

ประเมินความพร้อมขององค์กรด้วย Al Readiness Assessment

มั่นใจได้แค่ไหนว่าองค์กรของคุณพร้อมใช้งาน AI?

ในโลกของธุรกิจ ใครที่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีก่อนถือว่าได้ก้าวนำคู่แข่งไปเป็นที่เรียบร้อย ยิ่งในปัจจุบันที่มีการนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ที่ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจอย่างรอบด้าน แต่ในทางตรงกันข้าม ยังมีอีกหลาย ๆ บริษัทที่ยังไม่มั่นใจว่ามีความพร้อมในการนำ AI เข้ามาใช้งานในองค์กรหรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินถึงความพร้อมก่อน ซึ่งก็คือการทำ AI Readiness Assessment โดยเหล่าผู้ประกอบการจะได้รับทั้งคำแนะนำและความรู้สำหรับการนำ AI เข้ามาปรับใช้ให้ตรงกับเป้าหมายในการทำธุรกิจ รวมถึงเพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ AI ให้เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งในแง่ของการทำการตลาดที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคโดยตรงด้วย

AI Readiness Assessment คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กร?

AI Readiness Assessment เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประเมินความพร้อมขององค์กร โดยจะเข้ามาช่วยทำ Digital Transformation สำหรับองค์กรที่ต้องการนำระบบ AI เข้ามาใช้งาน ที่จะช่วยทั้งการวางแผนในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะด้วยเทคโนโลยี AI ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง จึงมีความยืดหยุ่นในการดำเนินการและการนำไปใช้ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานในแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกต่อการทำงานได้หลายรูปแบบ

หลายคนอาจสงสัยว่าการทำ AI Readiness Assessment นั้นสำคัญอย่างไรกับองค์กร ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการได้วางแผนถึงกระบวนการต่าง ๆ อย่างการทำ Digital Transformation ก็จะช่วยให้บริษัทค้นพบว่าตัวเองอยู่ในระดับไหน มีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำระบบ AI เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่ของการลงทุนและผลผลิตที่ได้รับ

Data Wow เรามาพร้อมกับทีมงานที่เชี่ยวชาญด้าน AI โดยเฉพาะ โดยเราจะทำความเข้าใจภาพรวมขององค์กรในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการประเมินและส่งข้อมูลกลับไปให้กับคุณ ซึ่ง Assessment Report นี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพว่า องค์กรของคุณมีศักยภาพเพียงพอในการเปลี่ยนไปสู่การทำ Digital Transformation แล้วหรือยัง

ทำไมต้องประเมินศักยภาพขององค์กร?

รู้ว่าองค์กรตัวเองอยู่ในระดับไหน

หากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน คุณต้องรู้ว่าองค์กรของคุณอยู่ในระดับไหนของ Industry Standard (1.0 - 4.0) เพราะถ้าหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จ และก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ แน่นอนว่าคุณต้องเดินนำคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งก้าวเสมอ และเมื่อทำการประเมินศักยภาพขององค์กร ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราต้องพัฒนา หรือมีเทคโนโลยีใดที่จะสามารถช่วยเสริมให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุดได้บ้าง

จะยกระดับองค์กรได้ ต้องปรับปรุงด้านไหนบ้าง?

ด้วยรูปแบบของการทำ AI Readiness Assessment นั้น ยังจะช่วยให้เราเห็นถึงภาพรวมขององค์กรว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับในส่วนใดบ้าง แล้วเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ปัจจัยเหล่านี้

enter image description here [Example 1 AI Readiness Assessment]

enter image description here [Example 2 AI Readiness Assessment]

 • Strategy ในส่วนนี้เป็นการพิจารณา Management Team เพื่อพิจารณานโยบายการนำเทคโนโลยี AI หรือ Data process เข้ามาปรับรูปแบบของการทำงานในองค์กร ซึ่งต้องมีการวางกลยุทธ์ กำหนด KPI กำหนดลำดับขั้นตอนและระยะเวลา เป็นต้น

 • Adaptability เป็นการประเมินความคล่องตัวและความพร้อมขององค์กรทั้งในเชิงโครงสร้างและเชิงนโยบาย

  • เชิงโครงสร้าง: ระบบการทำงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวพร้อมรับกับการนำ AI เข้ามาใช้งานด้วยหรือไม่ ตัวระบบจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและผ่านการ approve หลายขั้นตอนหรือมีกฎเกณฑ์หลายขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือไม่
  • เชิงนโยบาย: มีการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความสามารถให้กับพนักงานหรือไม่ เมื่อมีการนำ AI เข้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับสหภาพแรงงานตามมาในภายหลัง
 • Data Infrastructure เป็นการประเมินเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรที่มีระบบ มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานหรือไม่ มีการจัดและแยกประเภทของข้อมูลให้เหมาะสมหรือเป็นสัดส่วนเพื่อให้พร้อมรับกับการทำงานด้วย AI หรือไม่ เป็นต้น

 • Technical Capabilities ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมของทีมงานและความพร้อมในด้านเทคนิคต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และมีส่วนไหนที่จะต้องเสริมเพิ่มก่อนทำ Digital Transformation

  • ความพร้อมของทีมงาน ทั้งในส่วนของ Data Experts (เช่น Data Scientist, Data Engineer) และ Business Expert (เช่น Strategist, Business Development, Business Analyst) ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ที่ตรงกับประเภทอุตสาหกรรมขององค์กร
  • ความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้งาน เช่น Cloud Service, IOT devices, และ Automation Tools เป็นต้น

จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินศักยภาพขององค์กรไหม?

ถ้าหากใครยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำ AI Readiness Assessment เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กรก่อนทำ Digital Transformation แทนที่จะทำกันเองเป็นการภายใน ก็ต้องขอตอบว่าผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณได้ทราบว่าองค์กรอยู่ในระดับใดของ Industry Standard (1.0 - 4.0) และสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงในส่วนไหนเพิ่มได้บ้างอย่างครอบคลุมในทุกมุมมอง

 • ด้าน Strategy สำหรับการวางกลยุทธ์เพื่อปรับตัวขององค์กรด้วยการนำ Data และเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งาน
 • ด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงและการนำ current insights ในภาพรวมระดับ Global ตามแต่ลักษณะและประเภทของธุรกิจในไทย เข้ามาใช้ในการจัดการ Data ภายในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำ AI Project
 • ด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำ Hands-on Implementation ไปใช้งานใน AI Project ต่าง ๆ

ที่ Data Wow เรามาพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในการทำ AI Readiness Assessment สำหรับองค์กรของคุณโดยตรง พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้โดยเฉพาะ ติดต่อเราได้ทางอีเมล sales@datawow.io หรือโทร. 02-2024-5560