ทำความรู้จักกับ Data Management เทคนิคจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ทำความรู้จักกับ Data Management เทคนิคจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ในยุคที่การครอบครองข้อมูลเปรียบเสมือนคุณได้ครอบครองกุญแจสู่หนทางความสำเร็จทางธุรกิจ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาองค์กรให้มีการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น แต่ด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล (Big Data) หากคุณไม่ได้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ ไม่ทราบแหล่งที่มาของข้อมูล ไม่ทราบต้นตอของปัญหา และไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในมือมาใช้ได้ ข้อมูลเหล่านี้ก็อาจไม่สร้างประโยชน์อะไรให้กับองค์กร

บทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับเทคนิค Data Management ที่เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับทุกองค์กร พร้อมกระบวนการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในมือได้อย่างดีเยี่ยม

ทำความรู้จัก Data Management

Data Management หรือ การจัดการข้อมูล คือ กระบวนการนำเข้าข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล ดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้นให้ยังมีคุณภาพและพร้อมใช้งานเสมอ นอกจากนี้ Data Management ยังมีหน้าที่ในการวางแผนการใช้ข้อมูล ตรวจสอบ ประมวลผลและส่งมอบข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอีกด้วย

Data Management มีกระบวนการอะไรบ้าง

การทำ Data Management ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลเข้ามาดูแล เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมหาศาลและมีระบบการจัดการข้อมูลอย่าง Data Warehouse, Data Platform และอื่น ๆ โดยกระบวนการจัดการข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้

1.การวางแผนการจัดการข้อมูล (Data Management Planning)

การวางแผนและกลยุทธ์เพื่อจัดการข้อมูลในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้การใช้งานข้อมูลในกระบวนการ Data Management เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

เมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเก็บข้อมูล โดยสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น แบบสำรวจ ฐานข้อมูลภายใน แหล่งข้อมูลภายนอกจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และข้อมูลอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมจะมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

3.การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล (Data Storage and Organization)

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนต่อไป คือ การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง สะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์และสามารถนำใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

4.การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics คือ กระบวนการที่นำข้อมูลมาใช้ในการหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) และแปลงให้เป็นข้อมูลที่มีความหมาย เข้าใจง่าย (Visualization) เพื่อให้คนในองค์กรเกิดความเข้าใจตรงกัน และนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ

5. การส่งเสริมการใช้ข้อมูล (Data Utilization)

ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ไปใช้งานในองค์กร หรือธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของผู้บริโภค การปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้า เป็นต้น

6. การปกป้องข้อมูล (Data Protection)

การปกป้องข้อมูลถือเป็นขั้นตอนของ Data Management ที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยการดำเนินการในกระบวนการนี้ จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน

ข้อดีของกลยุทธ์ Data Management

การใช้ Data Management ภายในองค์กรช่วยสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดก็ต้องมีฐานข้อมูลที่เป็นระบบและพร้อมใช้งาน เราจึงยกข้อดีของการจัดการข้อมูล หรือ Data Management มาให้คุณศึกษาไปพร้อมกัน

Data Management

1.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร

การทำ Data Management ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลไปเป็นได้อย่างราบรื่น ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานในองค์กรมีความสะดวก สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ

2.สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด

เมื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ผู้บริหารหรือนักการตลาดสามารถตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การวางแผนทางการตลาด การวางแผนแคมเปญ การจัดการทรัพยากรข้อมูล

3.เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

การจัดการข้อมูลที่ดีจะต้องให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัยและลดภัยคุกคามทางไซเบอร์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

4.ช่วยจัดการทรัพยากรได้อย่างมีคุณภาพ

การวางรากฐานข้อมูลที่ดีช่วยลดการสูญเสียของข้อมูล ด้วยการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและการใช้ทรัพยากรเครื่องมือ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ เช่น ฐานข้อมูล และบริการคลาวด์ (Cloud Services)

5.ช่วยให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมั่นคง

จากประโยชน์ในการทำ Data Management ที่กล่าวมา ส่งผลให้องค์กรมีภาพรวมที่น่าเชื่อถือ มีข้อมูลที่มีคุณภาพ มีการตัดสินใจที่ชาญฉลาด และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวนำหน้าคู่แข่ง สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ปรับปรุงสินค้าหรือบริการได้อย่างตรงจุด

สรุป Data Management

หากองค์กรมีการใช้กลยุทธ์ Data Management หรือ การจัดการข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารเวลาได้ดีและได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง จนสามารถนำไปวางแผนหรือปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดีขึ้น นอกจากนี้เทคนิค Data Management สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดหลักกฎหมาย เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และป้องกันความเสี่ยงหรือการโจมตีทางไซเบอร์

หากองค์กรของคุณมีข้อมูลจำนวนมหาศาล แต่ไม่รู้จะจัดการยังไง? หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Management สามารถปรึกษา Data wow ได้ที่ sales@datawow.io หรือโทร 02-024-5560 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้าน Data ที่จะช่วยทำ Data Analytics และการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด พร้อมบริการหลังการขายที่ดูแลคุณอย่างเต็มที่