ไขความลับ Data Engineer กุญแจสำคัญในยุคการตลาด Data-Driven

ไขความลับ Data Engineer กุญแจสำคัญในยุคการตลาด Data-Driven

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจัดการข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำตลอดจนสามารถใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลที่ได้มาตรฐานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งการจัดการข้อมูลในทาง Data Science ต้องใช้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการใช้เทคนิคขั้นสูง เพื่อวางระบบฐานข้อมูล Data Engineer จึงเป็นสายอาชีพที่สำคัญต่อองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ Data-Driven Organization นั่นเอง

หลายคนคงสงสัยกันแล้วว่า Data Engineer คือใคร? มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับองค์กร? และถ้าอยากเป็น Data Engineer ต้องมีทักษะอะไรบ้าง? เรามาไขคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย

Data Engineer คือใคร

“วิศวกรข้อมูล” หรือ “Data Engineer” คือ คนที่ทำหน้าที่ในการจัดการ รวบรวม แปลงข้อมูลดิบ (Raw Data) จากแหล่งต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งมอบหน้าที่ให้ Data Scientist นำไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกและใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล หรือ Big Data ต้องใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์สถิติเข้ามาช่วย คุณสมบัติหลัก ๆ ของคนที่จะเป็น Data Engineer คือ ต้องมีทักษะด้านภาษาโปรแกรมและคณิตศาสตร์ในระดับดีนั่นเอง

Data Engineer ทำหน้าที่อะไร

Data Engineer หน้าที่

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจคร่าว ๆ ว่า Data Engineer คือใครแล้ว ต่อไปเราจะมาเจาะลึกเป็นหัวข้อกันว่า Data Engineer มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

 • รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) รวมถึงข้อมูลเชิงสถิติ
 • จัดระเบียบข้อมูลดิบ (Raw Data) ด้วยการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) คัดกรองข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 • ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค ETL
 • จัดเก็บข้อมูลไปยังคลังข้อมูลต่าง ๆ เช่น Data Warehouse, Data Lake รวมถึงสร้าง Pipelines ของข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • สร้างอัลกอริทึมและแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling) เพื่อให้ Data Scientist และ Data Analyst สามารถทำงานต่อได้
 • วิเคราะห์ข้อมูล ดูแนวโน้มความน่าจะเป็น (Forecast) และรายงานผลว่าข้อมูลที่ได้มาตอบโจทย์ตามเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่

ทักษะที่ Data Engineer ต้องมี

จากความรับผิดชอบของ Data Engineer ที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะสังเกตได้ว่ามีความซับซ้อนและกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิค รวมไปถึงความรู้ด้านธุรกิจที่ต้องนำมาประกอบการวิเคราะห์ สำหรับคนที่อยากเป็น Data Engineer ทักษะสำคัญที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่การเป็น Data Engineer มืออาชีพ คือ

 • ทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น C#, Java, Python, R และ SQL Python
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ ETL และเครื่องมือ SQL เพื่อสร้างและบูรณาการข้อมูล ซึ่งทักษะนี้ช่วยให้ Data Scientist และ Data Analyst สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลที่เตรียมไว้ได้ง่ายขึ้น
 • เข้าใจกระบวนการ Data Warehouses และ Data Lake
 • มีทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติในระดับดี
 • เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling) และ การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
 • อีกทักษะที่สำคัญสำหรับ Data Engineer คือการสื่อสารและการนำเสนอ เนื่องจากวิศวกรข้อมูลต้องทำงานร่วมกับทีม Data Science และทีมอื่น ๆ การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันจึงเป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่คนเป็น Data Engineer ควรมี

Data Engineer มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร

Data Engineer คือ

ถึงแม้ว่า Data Engineer จะเป็นตำแหน่งที่หลายเคยเพิ่งเคยรู้จัก แต่ปัจจุบันตำแหน่งนี้ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะองค์กรในยุคปัจจุบันต่างต้องการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโครงสร้างทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยความสำคัญของ Data Engineer ที่มีต่อองค์กร คือ

1. ช่วยองค์กรรวบรวมและแยกแยะข้อมูล

ความสำคัญข้อแรกของ Data Engineer คือ ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลเพื่อมาจัดเก็บในคลังข้อมูลที่เหมาะสม

2. องค์กรได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ

หลังจาก Data Engineer ได้ทำการรวบรวมและคัดกรองข้อมูลแล้ว จะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3. สร้างและพัฒนาพื้นที่เก็บข้อมูล

ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล Data Engineer ต้องสร้างคลังข้อมูลอย่าง Data Warehouses, Data Lake หรือ Data Platform อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเลือกใช้ประเภทของคลังข้อมูลตามลักษณะและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ Data Engineer จะต้องบำรุงรักษาข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลยังคงคุณภาพและป้องกันการสูญหายนั่นเอง

4. ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล

การสร้างคลังข้อมูลสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ โดย Data Engineer จะกำหนดการเข้าถึงข้อมูลในคลังต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหล จึงช่วยลดความเสี่ยงและการโจมตีทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี

5. องค์กรสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

จากความสำคัญทั้งหมดของวิศวกรข้อมูลที่ได้กล่าวมา การเตรียมข้อมูลของ Data Engineer นอกจากจะสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจแล้ว ยังอำนวยให้บุคลากรตำแหน่งอื่น ๆ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประสานงานภายในองค์กรได้อย่างลื่นไหล

ความแตกต่างระหว่าง Data Engineer และ Data Scientist

Data Engineer มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจโครงสร้างของข้อมูล จากนั้นจึงใช้เครื่องมือเพื่อสร้าง Data Warehouse ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ ดูแลให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างไม่มีติดขัด เพื่อส่งต่อข้อมูลที่พร้อมใช้งานและมีคุณภาพให้กับ Data Scientist หลังจากนั้น Data Scientist จะนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจำลองข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) โดย Data Scientist จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนเหล่านี้ผ่านเครื่องมือ Data Visualization ที่มีหน้าตาสวยงามและเข้าใจง่าย เพื่อใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป

ทั้งสองอาชีพนี้จึงมีความต่างกันในเรื่องของกระบวนการทำงาน ถ้าคุณเป็นคนที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม ชอบวางระบบ ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาโครงสร้างให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานให้คนในองค์กรสามารถทำงานได้มีเต็มประสิทธิภาพ อาชีพ Data Engineer คือคำตอบที่ดี

แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐานเพื่อคาดเดาผลลัพธ์ในอนาคต มีทักษะด้านตัวเลขและสถิติ ทักษะด้านการทำข้อมูลให้เป็นรูปภาพ รวมไปถึงทักษะด้านการนำเสนอ หน้าที่ของ Data Scientist จะตอบโจทย์กับความชอบและทักษะของคุณเป็นอย่างมาก

สรุป Data Engineer

สรุปแบบสั้น ๆ Data Engineer คือคนที่วางโครงสร้างข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ในขณะที่ Data Scientist จะเป็นผู้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อ เพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างแม่นยำ มาตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด อาชีพ Data Engineer จึงเปรียบเสมือนสารตั้งต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเอง

อย่างไรก็ตามทุกอาชีพมีความยากง่ายและซับซ้อนแตกต่างกันไป การจะเป็น Data Engineer ที่เก่งได้ ก็ต้องศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในด้านต่าง ๆ สะสมประสบการณ์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากองค์กรของคุณอยากจัดการระบบฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน สามารถทำงานร่วมกับทีม Data Engineer ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ครบครันกับ Data Wow ได้วันนี้ที่ sales@datawow.io หรือโทร 02-024-5560 เราพร้อมสนับสนุนธุรกิจของคุณให้มีข้อมูลที่ทรงคุณค่า และพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง