Digital Transformation คืออะไร สำคัญต่อธุรกิจยังไง พร้อมตัวอย่าง

Digital Transformation คืออะไร สำคัญต่อธุรกิจยังไง พร้อมตัวอย่าง

การก้าวผ่านยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นอกจากจะพัฒนาให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม หากองค์กรอยากก้าวให้ทันโลกก็ต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ เข้ามาบริหารธุรกิจและเปลี่ยนแปลงการบริหารภายในองค์กรให้ทันสมัยมากขึ้น

สำหรับองค์กรที่ยังทำงานด้วยระบบแบบดั้งเดิม อาจเกิดข้อสงสัยว่า ทำไม “Digital Transformation” คือกุญแจสำคัญในการทำธุรกิจ? และมีธุรกิจใดบ้างที่ประสบความสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ Digital Transformation วันนี้เรามีคำตอบมาให้

ทำความรู้จัก Digital Transformation คืออะไร

Digital Transformation คือ การเปลี่ยนผ่าน หรือปรับปรุงรูปแบบการทำงานทั้งหมด ให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจ หรือบริหารการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการใช้ Digital Transformation ในปัจจุบันที่เราคุ้นชินกันบ่อย ๆ เวลา Shopping Online อย่างระบบแชทบอท (Chatbot) ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตอบคำถาม แก้ปัญหา และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และลดเวลาในการตอบคำถามที่มีความซ้ำซ้อนให้ราบรื่นมากขึ้น

ความสำคัญของ Digital Transformation ต่อธุรกิจ

 business transformation คือ

อย่างที่เราทราบกันว่า Digital Transformation คือสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ที่ทุกองค์กรควรนำมาปรับใช้ โดยความสำคัญของ Digital Transformation ต่อธุรกิจมีดังนี้

  • การจัดการข้อมูล: ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและจัดการผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี จะช่วยคัดกรองข้อมูลให้มีความถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และได้ข้อมูลที่ตรงตามเป้าหมายของธุรกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งต่างจากการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเดิมที่ไม่มีตัวช่วย ทำให้ต้องใช้เวลาคัดกรองข้อมูลนานกว่า

  • การเข้าถึงข้อมูล: ก่อนจะเข้าสู่ Digital Transformation ได้อย่างเต็มตัว องค์กรส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีแปลงเอกสารกระดาษ ภาพถ่าย หรือหนังสือ ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระบวนการ Digitization เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา เชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากขึ้น

  • การบริหารลูกค้า: องค์กรต่างนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของกระบวนการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว สะดวก และได้รับสินค้าตรงตามที่ต้องการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (Customer Experience) และกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำอีก

  • กระบวนการผลิต: องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามมาตรฐาน และสามารถดำเนินการผลิตได้รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • คู่แข่งทางการค้า: อย่างที่เราทราบกันดีว่าประโยชน์จากการใช้ Digital Transformation คือ ทำให้ธุรกิจมีการพัฒนาทันตามยุคสมัย นอกจากจะอำนวยความสะดวกสบายในการทำงานแล้ว การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ยังช่วยสร้างยอดขาย และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้อีกด้วย ดังนั้นองค์กรที่ยังใช้กระบวนการแบบเดิมก็อาจจะก้าวไม่ทันคู่แข่ง เพราะขาดตัวช่วยที่ดีนั่นเอง

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด Digital Transformation

1. เทคโนโลยี (Technology)

ปัจจัยแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเกิด Digital Transformation คือ เทคโนโลยี เพราะหากไม่มีการใช้เทคโนโลยี องค์กรก็ไม่สามารถเข้าสู่ Digital Transformation ได้ โดยต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับองค์กร ตอบโจทย์ทั้งในด้านการทำงานและการวางแผนธุรกิจ เช่น การนำระบบ Cloud Server มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกภายในองค์กร แทนการจัดเก็บหรือบริหารข้อมูลด้วยวิธีแบบเดิมที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก

2. ประสบการณ์ของบุคลากร (Employee Experience)

ปัจจัยข้อต่อไปที่ทำให้เกิด Digital Transformation คือ ประสบการณ์ของบุคลากร โดยบุคลากรภายในองค์กรจะต้องมีความรู้ และสามารถปรับตัวเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจาหจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา และอำนวยความสะดวกให้บุคลากรได้เป็นอย่างมาก

3. ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)

ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจากธุรกิจต้องอาศัยลูกค้าเพื่อให้เกิดการก้าวหน้า จึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ ปรับปรุงสินค้าหรือบริการ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยนั่นเอง

4. กลยุทธ์ธุรกิจ (Strategy)

ปัจจัยข้อสุดท้ายที่ทำให้เกิด Digital Transformation คือ การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องวางแผน และลงรายละเอียดกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้บริหารจะต้องรู้ว่าเป้าหมายในการทำ Digital Transformation คืออะไร ในอนาคตธุรกิจจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด และประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อหาแนวทางพัฒนาไปสู่เป้าหมาย

Digital Transformation มีกระบวนการอย่างไร

อ่านมาถึงตรงนี้ทุกคนคงเข้าใจกันแล้วว่า Digital Transformation หมายถึงอะไร มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู้ระบบดิจิทัล ในหัวข้อนี้เราจะทำความเข้าใจถึงกระบวนการ Digital Transformation หรือ Digital Transformation Process ว่าคืออะไร โดยมีกระบวนการดังนี้

1. Process Transformation หรือ กระบวนการ

Process Transformation หรือ กระบวนการ คือ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น เช่น การจัดการข้อมูล (Data Management) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น

2. Business Model Transformation หรือ โมเดลธุรกิจ

Business Model Transformation หรือ โมเดลธุรกิจ คือ การนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น แอปพลิเคชัน Online Shopping ที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนในยุคดิจิทัลมากขึ้น ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้เองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือแม้ว่าลูกค้าจะไม่เห็นสินค้าจริงก็ตาม ซึ่งโมเดลธุรกิจเหล่านี้ต้องควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ที่ดี โดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของลูกค้า และการอิงข้อมูลเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิด Digitalization

3. Domain Transformation หรือ ขอบข่ายของธุรกิจ

Domain Transformation หรือ ขอบข่ายของธุรกิจ คือ การใช้ Digital Transformation เพื่อขยายขอบข่ายธุรกิจให้ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแตกไลน์ผลิตสินค้า, การขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด/ต่างประเทศ เป็นต้น

4. Cultural Transformation หรือ วัฒนธรรมองค์กร

Cultural Transformation หรือ วัฒนธรรมองค์กร คือ การใช้ Digital Transformation เข้ามาเปลี่ยนระบบในการคิด การตัดสินใจ เพื่อให้บุคลากรทุกคนทำงานและสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานให้น้อยลง

ตัวอย่างองค์กรที่ประยุกต์ใช้ Digital Transformation

Shopee

 transformation process คือ

Shopee เป็นแอปพลิเคชัน Online Shopping ที่นำ Digital Transformation มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำ ​Deep Learning มาใช้ในการค้นหาและแนะนำสินค้า รวมถึงการเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อผู้ขาย และติดตามสถานะพัสดุ เรียกได้ว่าครบวงจรภายในแอปพลิเคชันเดียว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก

Netflix

technology transformation คือ

Netflix เป็น Online Straeming ชื่อดังที่ประยุกต์ใช้ Digital Transformation ตั้งแต่การวางโมเดลธุรกิจไปจนถึงการวางกลยุทธ์ โดย Netflix นำเทคโนโลยี Machine Learning เข้ามาช่วยในการเก็บพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อแสดงภาพยนตร์และเลือกแบนเนอร์ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล

สรุป Digital Transformation

Digital Transformation คือ สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ในปัจจุบันลูกค้ามีความคาดหวังและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และมีความคล่องตัวมากขึ้น องค์กรจึงควรเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีกระบวนการ โมเดลธุรกิจ ขอบข่าย และวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน

ปลดล็อกองค์กรของคุณจากการทำงานรูปแบบเดิม สู่ Digital Transformation ได้แล้ววันนี้ กับ Data Wow เรามีประสบการณ์ด้าน Data มากมายจากหลายภาคธุรกิจ ช่วยสนับสนุนองค์กรของคุณสู่ Digital Transformation ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเทคโนโลยี Machine Learning และ AI อันชาญฉลาดเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อเราได้ที่ sales@datawow.io หรือโทร 02-024-5560

ติดต่อเรา

ชื่อ*

ชื่อบริษัท*

ชื่อตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

ข้อความ

ฉันต้องการรับโปรโมชันและข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ Data Wow และบริการอื่น ๆ จากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจ ​(คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ)
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ที่ตั้งบริษัท

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย

ติดตามเรา
ISO ISMISO PIM